Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van JS Automotive gevestigd te (9431 TC) Westerbork op het adres De Noesten 38a ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Noord- Nederland onder nummer: 04083274. Hierna verder JS Automotive genoemd.

Overeenkomst
1. Alle aanbiedingen en offertes van JS Automotive zijn vrijblijvend en vervallen na het verlopen van de termijn welke is vermeld bij de betreffende aanbieding of offerte. Bij ontbreken van een termijn vervalt de aanbieding of offerte in ieder geval na verloop van 2 dagen na de datum waarop het aanbod door JS Automotive is uitgebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.
2. JS automotive is gerechtigd na het sluiten van de overeenkomst eventuele prijswijzigingen inverband met verhoging van fabriek en/of importtarieven door te berekenen aan koper. Indiende koper een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf,is deze koper gerechtigd na de prijsverhoging binnen 10 dagen nadat JS Automotive de koperop de hoogte heeft gesteld van de doorberekening van de verhoogde prijs, de overeenkomst teontbinden.

Leveringstermijnen en Prijzen
3. Alle aangegeven leveringstermijnen door JS Automotive zijn termijnen bij benadering, aan deze termijnen kunnen geen rechten worden ontleend. JS Automotive kan door het verstrijken van de opgegeven termijn dan ook niet (van rechtswege) in verzuim komen.
4. De opgegeven prijzen door JS Automotive zijn prijzen bij benadering, tenzij JS Automotive en opdrachtgever een vaste prijs overeenkomen. Indien de opgegeven prijs bij benadering door JS Automotive door meerwerk met 10% wordt overschreven zal JS Automotive contact opnemen met opdrachtgever om opdrachtgever op de hoogte te brengen van de meerkosten, alvorens de werkzaamheden waarop de meerkosten betrekking hebben uit te voeren. Indien opdrachtgever wil dat JS Automotive niet het meerwerk uitvoert, zal JS enkel de werkzaamheden uitvoeren waarvoor opdracht is gegeven en dit in rekening brengen bij opdrachtgever.

Annulering
5. De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of de verkoper in zijn verplichtingen tekort is geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De koper is gehouden om binnen 7 dagen na de annulering door de koper de schade welke JS Automotive door de annulering te lijdt te vergoeden. Deze schade wordt vastgesteld op 15% van de koopprijs van de auto welke is gekocht door koper. JS Automotive is bevoegd om bovendien aanvullende schadevergoeding te vorderen.
6. Indien koper na ingebrekestelling door JS Automotive de gekochte auto niet afhaalt dan wel feitelijke levering verhinderd, is JS Automotive bevoegd de overeenkomst te annuleren en schade te vorderen conform het bepaalde hetgeen is vermeld hierboven onder 5.
7. De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien de auto door JS Automotive feitelijk is geleverd aan koper.

Bewaarkosten en retentierecht
8. Indien de opdrachtgever en/of koper binnen drie werkdagen na mededeling van JS Automotive dat de opdracht is uitgevoerd en /of de gekochte auto kan worden afgehaald de auto niet afhaalt, kan JS Automotive stallingskosten in rekening brengen.
9. JS Automotive kan het retentierecht uitoefenen op de auto, indien en voor zolang als:
a. de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet in zijn geheel voldoet;
b. de opdrachtgever de kosten van eerdere door de JS Automotive verrichte werkzaamheden aan dezelfde auto niet of niet in zijn geheel voldoet;
c. de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met JS Automotive niet of niet geheel voldoet.

Betaling
10. Betaling dient contant aan JS Automotive plaats te vinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
11. JS Automotive is gerechtigd alvorens over te gaan tot werkzaamheden of bestelling van roerende zaken een aanbetaling te verlangen.
12. Indien geen contante betaling is overeengekomen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Na het verlopen van deze betalingstermijn is opdrachtgever of koper van rechtswege in verzuim.
13. Koper of opdrachtgever is niet bevoegd het verschuldigde aan JS Automotive te verrekenen op te schorten of een korting op toe te passen, tenzij koper of opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
14. Na verloop van de betalingstermijn is JS Automotive gerechtigd rente in rekening te brengen over het openstaande bedrag, welke rente gelijk is aan de wettelijke (handels) rente.
15. Indien JS Automotive haar vordering in verband met non-betaling uit handen dient te geven aan haar incassogemachtigde, en de incassogemachtigde overgaat tot buitengerechtelijke werkzaamheden, is opdrachtgever voor deze buitengerechtelijke werkzaamheden een percentage verschuldigd van 15% over het (openstaande) factuurbedrag, tenzij een dwingende bepaling zich tegen een dergelijk percentage verzet en in dat geval het wettelijke bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is.
16. Alle kosten voor invordering van de vordering van JS Automotive zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk komen voor rekening van opdrachtgever.

Eigendomsvoorbehoud
17. Alle door JS Automotive geleverde en zich nog bij of onder koper en/of opdrachtgever bevindende goederen blijven, tot op het moment van volledige betaling van al het geen de koper en/of opdrachtgever, uit hoofde van door de JS Automotive geleverde of nog te leveren zaken, bijbehorende verrichte of te verrichten werkzaamheden of daaraan verbonden vorderingen uit schadevergoeding, jegens JS Automotive verschuldigd is, eigendom van JS Automotive.
18. JS Automotive behoudt zich het eigendom van de goederen eveneens voor hetgeen koper en/of opdrachtgever JS Automotive verschuldigd zijn of worden uit hoofde van eerdere of latere overeenkomsten krachtens welke JS Automotive goederen heeft geleverd of zal leveren en/of naast de levering werkzaamheden heeft verricht of zal verrichten, dan wel uit hoofde van een te kort schieten van koper en/of opdrachtgever voor zijn verplichting als voornoemd genoegzame zekerheid heeft gesteld.
19. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom zijn overgegaan naar koper en/of opdrachtgever en zich nog in handen van JS Automotive bevinden, behoudt JS Automotive zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3: 237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW opgenoemde, JS Automotive dan uit welken hoofde dan ook nog tegen koper en/of opdrachtgever mocht hebben.

Aansprakelijkheid
20. JS Automotive zijn aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag hetgeen zijn (schade) verzekering uitkeert. Indien de verzekeraar om welk reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de schade van JS Automotive beperkt tot het factuurbedrag van de laatste factuur van JS Automotive voor koper en/of opdrachtgever.
21. JS Automotive is niet aansprakelijk voor gevolg en/of bedrijfsschade.

Reclames en verjaring
22. Klachten omtrent een factuur(en) dienen binnen 8 dagen na factuurdatum bij JS Automotive schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan de koper en/of opdrachtgever geacht wordt de factuur als juist te hebben geaccepteerd.
23. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

Toepasselijk recht
24. Op alle overeenkomsten tussen JS Automotive en koper en/of opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
25. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen JS Automotive en koper en/of opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar JS Automotive zijn kantoor heeft, tenzij een dwingende bepaling zich hiertegen verzet.

Overige bepalingen
26. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.